ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สอบวัดระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ม.3,ม.6
สถานที่สอบ 
- เมืองเลย
สถานที่สอบ - เมืองเลย โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
20 ก.พ. 64 ถึง 21 ก.พ. 64 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี (ICT)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี (ICT) 
 กลุ่มเป้าหมาย
1. ครู/บุคลาการทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

เวลาที่ใช้ในการอบรม 
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 16.00 น.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 16.00 น.
1. ครู/บุคลาการทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. นักเรียน ห่มดองในชุดสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย