ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วัดโพนชัยเป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการศึกษาทั้งทางธรรม บาลีของคณะสงฆ์ อำเภอด่านซ้าย มาเป็นเวลานานและเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญคือประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  คณะสงฆ์อำเภอด่านซ้ายได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน  เห็นสมควรให้เปิดเป็นโรงเรียนสามัญขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสศึกษาทั้งทางธรรม บาลีและสามัญควบคู่กันไปให้ทันยุคทันสมัยโดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย”  และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่ออนุมัติเปิดทำการเรียนการสอนและได้รับการอนุมัติให้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๙  เดือนมีนาคม ๒๕๔๔  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินับเป็นโรงเรียน ลำดับที่  ๑๓  ของจังหวัดเลย