วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากรที่มีคุณธรรมเสียสละ เต็มใจและทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่โดดเด่นสง่างาม  โดยเน้นอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน