พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
          พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม
๒.  จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการส่งเสริมให้มีการอบรม
สัมมนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมแก่การจัดการศึกษาโดยเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐาน
๕.  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
         
เป้าหมายของโรงเรียน (SchoolGoal)

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้  
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะมุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้   ตามสมควรพระธรรมวินัย           
ของตนเอง   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้   ตามสมควรพระธรรมวินัย           
ของตนเอง   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้   ตามสมควรพระธรรมวินัย           
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๓. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต
ามเกณฑ์มาตรฐาน
๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการที่พร้อมแก่การจัดการศึกษา  มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่น
 ตรงตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 ๕. สถานศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน