หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน หลัสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เปิดสอนระดับชั้น ม.1 -  ม.6