ฝ่ายบริหาร

พระสิริรัตนเมธี ดร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พระครูไพโรจน์ชยากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พระครูอมรธรรมวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พระครูอรุณพัมนาทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหาร