ภาพกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมฝ่าวิกฤติสู้โควิด 2019 (ปีการศึกษา 2564)
( จำนวน 16 รูป / ดู 173 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่, วันภาษาไทย (มอบรางวัลและทุนการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 112 รูป / ดู 1079 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู
( จำนวน 28 รูป / ดู 395 ครั้ง )
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 27 รูป / ดู 544 ครั้ง )
พิธีมอปประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 97 รูป / ดู 966 ครั้ง )
งานแข่นขันทักษะวิชาการ ครั้งที่๑๕ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
( จำนวน 15 รูป / ดู 377 ครั้ง )
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 11 รูป / ดู 225 ครั้ง )
โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT แก่นักเรียน
( จำนวน 47 รูป / ดู 638 ครั้ง )
กิจกรรมแนะแนว
( จำนวน 14 รูป / ดู 185 ครั้ง )
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
( จำนวน 16 รูป / ดู 393 ครั้ง )
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก
( จำนวน 33 รูป / ดู 514 ครั้ง )
กิจกรรมวันลอยกระทง
( จำนวน 20 รูป / ดู 341 ครั้ง )