ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระสิริรัตนเมธี ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ปี