กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฐานะมาศ ตะโส
ครู/นักวิชาการศาสานา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรปรียา ศิริ
ครู

นายชญานิน ศรีเจริญ
ครู