กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูวเนศวร์ แก้วบุดดี
ครู

นางสาวมัทนา แก้วบุดดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสงกรานต์ ศรีแสง
ครู