กลุ่มสาระฯศิลปะ

พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร/ไชยศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติธัช สอนวันนา
ครู