กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พระสมุห์สีไพร ธมฺมวโร/พิมพ์เสนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ