กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระครูอรุณพัมนาทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรุณควิชญ์ วังคีรี
ครูภาษาบาลี

พระมหายุรนันท์ สุมงฺคโล/กันยาประสิทธิ์
ครู