คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติปัญญาวุธ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูไพรโรจน์ชยากร
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวเนศวร์ แก้วบุดดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวพา สิงห์สถิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัสน์สนันท์ โตเลิศมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย โสประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอรุณพัฒนาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอมรธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมยงค์ สิงห์ประเสริฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปกครอง ฤทธิ์เลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระสิริรัตนเมธี ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการ และเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :