โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย 042891697
2 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ท่าลี่
3 โรงเรียนศรีภูกระดึง ภูกระดึง
4 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ ภูเรือ
5 โรงเรียนโกวิทวิทยา วังสะพุง
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา วังสะพุง
7 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุง
8 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา วังสะพุง
9 โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา เชียงคาน
10 โรงเรียนมหาธาตุวิทยา เชียงคาน
11 โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา เมืองเลย
12 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมืองเลย 042-812802
13 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา กุดป่อง เมืองเลย 0812966122
14 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ 042-853107