โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย 042891697
2 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ท่าลี่
3 โรงเรียนศรีภูกระดึง ภูกระดึง
4 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ ภูเรือ
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา วังสะพุง
6 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุง
7 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา วังสะพุง
8 โรงเรียนโกวิทวิทยา วังสะพุง
9 โรงเรียนมหาธาตุวิทยา เชียงคาน
10 โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา เชียงคาน
11 โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา เมืองเลย
12 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมืองเลย 042-812802
13 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา กุดป่อง เมืองเลย 0812966122
14 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ 042-853107