คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรเคน สิงยอด
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวัชชิระ โมธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวีนภาพ จันทพินิจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณระีระเดช วงศ์สุวัฒน์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกานต์ชนก จันทร์วิโรจน์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภานุวัฒน์ สิงห์โพธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสมศักดิ์ กันยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนกร สุดเพียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอิเทพ โมธรรม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธรรมจักร ราชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวุฒิ จั่นขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพลวัฒน์ วงสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6